Description

Организацията работи в областта на културата, историческото наследство, изкуствата, развитието различни видове туризъм: културен, исторически и др.

Организацията работи в областта на културата, историческото наследство, изкуствата, развитието различни видове туризъм: културен, исторически, екологичен и др. Сдружението работи и в областта на човешките взаимоотношения и подобряване климата на екипните дейности за качествено организирани и реализирани проекти и дейности.
The organization works in the field of culture, historical heritage, the arts, development of various types of tourism: cultural, historical, ecological, etc. The Association also works in the field of human relations and improvement of the climate of team activities.

Competence and Expertise Offered

Имаме опит в разработване и реализиране на проекти. Добър опит в организацията на специални събития в различни мащаби. Отлични умения за комуникация и изграждане на добър имидж.
We have experience in developing and implementing projects. Good experience in organizing special events on various scales. Excellent communication skills and building a good image.

Expertise sought

Търсим партньорство с организации, отворени за съвместни дейности и интереси в обласите култура, историческо наследство, образование и др.
We are looking for partnerships with organizations open to joint activities and interests in the fields of culture, historical heritage, education, etc.