EØS-avtalen er bunnplanken i samarbeidet mellom Norge og EU. Avtalen inkluderer en felles målsetting om å arbeide sammen for å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. EØS-midlene er Norges bidrag til dette. Sett fra et norsk perspektiv har EØS-midlene en dobbel målsetting. I tillegg til å bidra til sosial og økonomisk utjevning og skal de også styrke de bilaterale forholdene mellom Norge og mottagerlandene.

For perioden 2014 – 2021 skal Norge bidra med om lag 2,8 milliarder euro til 15 av EUs minst velstående land. Europa deler felles verdigrunnlag og trenger felles løsninger på felles utfordringer. Derfor gjennomføres EØS-midlene i nært samarbeid med norske aktører. De fem hovedsektorene innsatsen skal rettes mot, både supplerer og utfyller EUs egne utgjevningsfond:

1. Innovasjon, forskning, utdanning og konkurranseevne

2. Sosial inkludering, fattigdomsbekjempelse og sysselsetting for ungdom

3. Miljø, energi, klima og lav-karbonsamfunnet

4. Kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter

5. Justis og innenrikssaker

Disse sektorer er sentrale for utviklingen i mottakerlandene, og representerer samtidig områder med potensial og interesse for samarbeid med Norge.

Les her mer om de prioriterte sektorer for 2014-2021.

Innenfor hver sektor har norske og internasjonale fageksperter utviklet utkast til programmer med forslag til hva EØS-midlene kan brukes på. Alle utkastene er samlet i en såkalt blåbok som er tilgjengelig for alle. Disse programmene skal danne grunnlaget for forhandlingene mellom Norge og de 15 mottakerlandene.

Si din mening

Alle som har synspunkter på innholdet i programforslagene er inviterte til å si sin mening. Konsultasjonen er åpen for alle, og du kan gi innspill enten som privatperson eller på vegne av en organisasjon. Den foregår på nettsiden til EØS-midlenes sekretariat og innspillene må leveres på engelsk.

Les mer og si din mening her.

Frist for innlevering av synspunkter er 8. juli.