– Det er gledelig at rapporten konkluderer ensidig positivt om hvordan EØS-midlene bidrar til å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. EØS-midlene gir norske fagetater, næringslivet, forskere, studenter, frivillige organisasjoner, arbeidslivets parter, kulturarbeidere med flere verdifull internasjonal erfaring og kompetanse, sier EU/EØS-minister Elisabeth Vik Aspaker.

EØS-midlene har to målsettinger: utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i EØS-området, og styrke politiske, økonomiske og kulturelle bånd mellom Norge og mottakerlandene.

Det danske rådgivingsselskapet COWI A/S har fått i oppdrag å vurdere i hvilken grad og på hvilken måte målsettingen om styrket bilateralt samarbeid er oppnådd per i dag. Rapporten fremhever at EØS-midlene har vært en suksess i så måte. Les rapporten her.

Samarbeid og partnerskap

I en av undersøkelsene COWI har gjennomført blant aktører som er involvert i gjennomføringen av EØS-midlene, svarer 72 prosent at de norske støtteprogrammene har styrket bilaterale relasjoner i høy eller svært høy grad.

Gode og relevante samarbeidspartnere både på norsk side og i mottakerlandene trekkes frem som en viktig suksessfaktorer. Samarbeid er etablert gjennom programmer, programmenes underliggende prosjekter og bilaterale fond.
anstendig arbeid estland

Fra Estland: Samarbeidsprosjekt om anstendig arbeid. Foto: Christophe Vander Eecken

Nesten 80 av 150 programmer er gjennomført i tett samarbeid mellom norske offentlige etater og deres partnere fra giverlandene. Av flere en 6500 underliggende prosjekter har nesten 30 prosent én eller flere partnere fra Norge eller de to andre giverlandene (se tabell nedenfor).

  Island Liechtenstein Norge Totalt
Antall involverte fagetater 2 1 20 23
Antall programmer gjennomført i samarbeid med fagetater fra giverlandene 13 9 77 79*
Antall prosjekter med partnere fra giverlandene 275 26 1669 1879*

* Noen programmer og prosjekter har flere enn en partner fra giverlandene

Det brede samarbeidet i programmer og prosjekter er etablert gjennom nettverksbygging, utvekslinger, studieturer, konferanser og seminarer, samarbeidskomiteer og bilaterale fond.

Samarbeidet har ført til gode enkeltresultater innen blant annet forskning, innovasjon og klimatilpasning. Utover dette har samarbeidet resultert i økt gjensidig kunnskap og forståelse over landegrensene. Langsiktige effekter ses i form av at samarbeidet mellom partnere fra Norge og mottakerlandene fortsetter uavhengig av EØS-midlene, gjerne innenfor større europeiske nettverk.

– Norske fagetater som deltar i gjennomføringen av EØS-midlene, melder også at de har fått økt forståelse og innsikt i hvordan prosessene i EU foregår. Dette er svært nyttig for å oppfylle regjeringens mål om at Norge skal være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål for å lykkes med å påvirke viktige beslutninger i EU, sier Vik Aspaker.

Utfordringer

Rapporten fra COWI peker samtidig på at mangel på tilgjengelige norske partnere kan være en hindring for å styrke samarbeidet ytterligere i tillegg til tungvinn saksbehandling og byråkratiske rutiner i mottakerlandene.

– Vi tar med oss anbefalingene fra COWI i det videre arbeidet med å forbedre gjennomføringen av EØS-midlene, og vil blant annet styrke arbeidet med å spre informasjon til potensielle norske partnere, sier Vik Aspaker.

Eksempler på samarbeid

eks 1 havforskning Havforskning og helsesamarbeid med Portugal

 

eks 2 atomsikkerhet Norsk-rumensk samarbeid om atomsikkerhet

 

eks 3 resirkulering Norsk teknologi bedrer miljøet og skaper jobber i Romania

 

eks 4 miljosamarbeid Polen lærer av norske miljøerfaringer

 

transpNorge og Slovakia sammen mot korrupsjon

Les mer om EØS-midlene her og her.